İçecekler

İbn Ömer (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
“Her sarhoşluk veren içkidir, Her içki de haramdır. Her kim şarabı devamlı içerek ölür giderse ahirette sarhoşluk vermeyen şaraptan içemez.”
(Ebû Dâvûd, Eşribe: 5; İbn Mâce, Eşribe: 1)
Tirmizî: Bu konuda Ebû Hüreyre, Ebû Saîd, Abdullah b. Amr, İbn Abbâs, Ubâde ve Ebû Mâlik el Eş’arî’den de hadis rivâyet edilmiştir. İbn Ömer hadisi hasen sahihtir. Bu hadis değişik şekillerde Nafi’ ve İbn Ömer’den de rivâyet edilmiştir. Mâlik b. Enes, Nafi’ ve İbn Ömer’den mevkuf olarak rivâyet etmiştir.

Âişe (r.anha)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.)’e baldan yapılan içkinin durumu soruldu da “Sarhoşluk veren her şey neden yapılırsa yapılsın haramdır.”
(Dârimî, Eşribe: 8; İbn Mâce, Eşribe: 9)

Tâvus (r.a.)’den rivâyet edilmiştir. İbn Ömer’e bir adam gelerek “Rasûlullah (s.a.v.), toprak kaplarda ekşitilen şıra (bira)’yı yasakladı mı? diye sordu İbn Ömer’de “Evet” cevabını verdi. Tavus diyor ki: Vallahi bunu İbn Ömer’den bizzat işittim.
(İbn Mâce, Eşribe: 15; Ebû Dâvûd, Eşribe: 12)
Şıra: Bir miktar kuru üzüm, hurma gibi maddeleri bol su ile içecek hale getirmektir.
Tirmizî: Bu konuda İbn ebî Evfâ, Ebû Saîd, Süveyd, Âişe, İbn-ü Zübeyr ve ibn Abbâs’tan da hadis rivâyet edilmiştir. Bu hadis hasen sahihtir.

Amr b. Mürre (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Zâzân’dan işittim şöyle diyordu: İbn Ömer’e Rasûlullah (s.a.v.)’in içinde şıra yapılmasını yasakladığı kaplardan sordum. Bunu bize kendi terimleriyle anlat ve bizim anlayabileceğimiz şekilde izah et dedim. İbn Ömer’de dedi ki: Rasûlullah (s.a.v.), “Hanteme’yi” yasakladı, hanteme topraktan yapılan kaptır. “Dübba’yı” yasakladı, Dübba; Su kabağıdır. “Nakîr’i” yasakladı, Nakîr; hurma kütüğünün oyularak kap haline getirilmesidir. “Müzeffet’i” yasakladı, Müzeffet; içerisi ziftle kaplanmış kaplardır. Şıranın diğer (tulum) gibi kaplarda yapılmasını emretti.
(İbn Mâce, Eşribe: 13; Ebû Dâvûd, Eşribe: 7)
Tirmizî: Bu konuda Ömer, Ali, İbn Abbâs, Ebû Saîd, Ebû Hüreyre, Abdurrahman b. Ya’mur, Semure, Enes, Âişe, Imrân b. Husayn, Âiz b. Amr, Hakem el Gıfârî ve Meymûne’den de hadis rivâyet edilmiştir. Bu hadis hasen sahihtir.

Süleyman b. Büreyde’nin babasından rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Sizi, bazı kaplarda şıra yapmaktan yasaklamıştım. Hiçbir kap hiçbir şeyi ne helal nede haram kılar. Her sarhoşluk veren haramdır.”
(İbn Mâce, Eşribe: 13; Ebû davud, Eşribe: 7)
Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.

Câbir b. Abdullah (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.), değişik kaplarda şıra yapmayı yasaklamıştı. Ensâr bizim bunlardan başka kabımız yoktur diye şikayette bulundular. Bunun üzerine: “O halde sakıncası yok” buyurdular.
(Ebû Dâvûd, Etıme: 4)
Tirmizî: Bu konuda İbn Mes’ûd, Ebû Saîd, Ebû Hüreyre ve Abdullah b. Amr’dan da hadis rivâyet edilmiştir. Bu hadis hasen sahihtir.

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Çoğunlukla şu iki ağaçtan yapılır; Hurma ve üzüm.”
(İbn Mâce, Eşribe: 11)

Câbir b. Abdullah (r.a.)’den rivâyete göre: “Rasûlullah (s.a.v.), hurma koruğu ile hurmanın birlikte şıra yapılmasını yasakladı.”
(Ebû Dâvûd, Eşribe: 9)


Ebû Saîd (r.a.)’den rivâyete göre: “Rasûlullah (s.a.v.), hurma ile hurma koruğunun birbirine karıştırılarak şıra yapılmasını yasakladı. Kuru üzüm ile hurmanın birbirleriyle karıştırılarak şıra yapılmasını yasakladı toprak kaplarda şıra yapılmasını da yasakladı.”
(Ebû Dâvûd, Eşribe: 9)
Tirmizî: Bu konuda Câbir, Enes, Ebû Katâde, İbn Abbâs, Ümmü Seleme ve Ma’bed b. Ka’b’ın anasından da hadis rivâyet edilmiştir. Bu hadis hasen sahihtir.

Hakem (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: İbn ebî Leylâ’nın şöylece aktardığını kendisinden işittim: “Huzeyfe su istedi birisi ona gümüş kapla su getirince kabı ona fırlattı ve dedi ki: Bundan yasakladığım halde bu işten vazgeçmediği için attım. Oysa Rasûlullah (s.a.v.): “Altın ve gümüş kaplarda yeyip içmeyi, ipek ve atlas kumaşlardan giymeyi yasaklamıştır. Bunları kullanmak dünyada kafirler içindir, Ahirette sadece sizler içindir” buyurdu.
(Ebû Dâvûd, Eşribe: 17; İbn Mâce, Eşribe: 17)
Tirmizî: Bu konuda Ümmü Seleme, Berâ ve Âişe’den de hadis rivâyet edilmiştir. Bu hadis hasen sahihtir.

Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyete göre: “Peygamber (s.a.v.), kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Yemek yemek nasıldır? Denilince; O daha kötüdür” buyurdular.
(Ebû Dâvûd, Eşribe: 13; İbn Mâce, Eşribe: 21)

İbn Abbâs (r.a.)’den rivâyete göre: “Peygamber (s.a.v.), zemzemi ayakta içmiştir.”
(Ebû Dâvûd, Eşribe: 13; İbn Mâce, Eşribe: 21)
Tirmizî: Bu konuda Ali, Sa’d, Abdullah b. Amr ve Âişe’den de hadis rivâyet edilmiştir. Bu hadis hasen sahihtir.

Amr b. Şuayb’ın babasından ve dedesinden rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v.)’i ayakta ve oturduğu halde içerken gördüm.”
(Ebû Dâvûd, Eşribe: 13; İbn Mâce, Eşribe: 21)

Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyete göre: “Peygamber (s.a.v.), bir kaptan su içerken; üç kere nefes alarak içer ve bu şekilde içmek daha kandırıcı ve sıhhîdir” buyururdu.
(İbn Mâce, Eşribe: 18; Dârimî, Eşribe: 20)
Tirmizî: Bu hadis hasen garibtir. Hişâm ed Destevâî bu hadisi Ebû Isam’dan, Enes’den rivâyet etmiştir. Azre b. Sabit’de, Sümâme vasıtasıyla Enes’den rivâyet ederek şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v.), su içerken üç defa nefes alırdı.”
Aynı şekilde Muhammed b. Beşşâr, Abdurrahman b. Mehdî vasıtasıyla Azre b. Sabit el Ensarîyye’den, Sümâme’den ve Enes b. Mâlik’den rivâyet ederek; “Rasûlullah (s.a.v.) bir kaptan su içerken üç kere nefes alırdı” demektedir.
Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.

Ebû Saîd el Hudrî (r.a.)’den rivâyete göre: “Peygamber (s.a.v.) içecek kabın içerisine üflemeyi yasakladı. Bunun üzerine bir adam; kabın içerisine çerçöp görüyorum dedi. Rasûlullah (s.a.v.) onları dök buyurdu. O adam bir nefeste kanmıyorum deyince: “O halde su kabından ağzını uzaklaştır ve nefes al” buyurdular.
(Ebû Dâvûd, Eşribe: 20; İbn Mâce, Eşribe: 24)
Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir. İbn Abbâs (r.a.)’den rivâyete göre: “Rasûlullah (s.a.v.), içecek kabın içerisine üflemeyi ve kabın içine nefes almayı yasakladı.”
(Ebû Dâvûd, Eşribe: 20; İbn Mâce, Eşribe: 24)
Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.

Katâde (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Sizden biriniz bir şey içerken kabın içerisine nefes almasın.”
(Ebû Dâvûd, Eşribe: 20; İbn Mâce, Eşribe: 24)

Ebû Saîd (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle aktarmıştır: “Su tulumlarının ağzını dışarı kıvırıp oradan bir kaba boşaltmaksızın içmekten yasaklandık.” (Yani içi görülmeyen kaplara ağzı dayamak suretiyle içmek yasaklanmıştır)
(Dârimî, Eşribe: 19; Ebû Dâvûd, Eşribe: 15)
Tirmizî: Bu konuda Câbir, İbn Abbâs ve Ebû Hüreyre’den de hadis rivâyet edilmiştir. Bu hadis hasen sahihtir.

Kebşe (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v.) bana gelmişti, derken asılı duran bir tulumun ağzından su içmişti; Ben de kalkıp onun içtiği tulumun ağzını hatıra olsun diye kesmiştim.”
(İbn Mâce, Eşribe: 20; Dârimî, Eşribe: 19)
Tirmizî: Bu hadis hasen sahih garibtir. Yezîd b. Câbir, Abdurrahman b. Yezîd b. Câbir’in kardeşidir ve Abdurrahman’dan önce vefat etmiştir.

Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyet edilmiştir: “Rasûlullah (s.a.v.)’e içerisine su karıştırılmış bir süt getirildi o anda Rasûlullah (s.a.v.)’in sağ tarafında bir bedevî solunda ise Ebû Bekir bulunuyordu. Rasûlullah (s.a.v.) içti ve sağındaki bedeviye verdi ve sağdan sıra ile içilsin buyurdu.”
(Dârimî, Eşribe: 18; İbn Mâce, Eşribe: 22)
Tirmizî: Bu konuda İbn Abbâs, Sehl b. Sa’d, İbn Ömer ve Abdullah b. Büsr’den de hadis rivâyet edilmiştir. Bu hadis hasen sahihtir.

Ebû Katâde (r.a.)’den rivâyete göre, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Bir topluluğa su dağıtan kimse en son içer.”
(İbn Mâce, Eşribe: 26; Dârimî, Eşribe: 28)
Tirmizî: Bu konuda İbn ebî Evfâ’dan da hadis rivâyet edilmiştir. Bu hadis hasen sahihtir.

Âişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah’ın (s.a.v.) en çok sevdiği içecekler tatlı ve soğuk içeceklerdi.”
(Müsned: 22971)
Tirmizî: Pek çok kişi bu hadisi İbn Uyeyne’den burada olduğu gibi Ma’mer’den, Zührî’den, Urve’den, Âişe’den rivâyet etmişlerdir. Sahih olan Zührî’den mürsel olarak rivâyet edilendir.

Zührî (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre: Rasûlullah (s.a.v.)’e hangi içecek daha lezzetlidir? Diye soruldu. Dedi ki: “Tatlı ve soğuk olanı.”
(Müsned: 22971)
Tirmizî: Abdurrezzak böylece Ma’mer’den, Zührî’den mürsel olarak rivâyet etmiştir. Bu İbn Uyeyne’nin hadisinden daha sahihtir.Paylaşın:


Paylaşım tarihi:

ANA SAYFA İSLAM Hadis-i Şerifler