Bayram

Ali b. ebî Tâlib (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre, şöyle demiştir:
“Bayram namazına yürüyerek gitmek ve namaza çıkmadan bir şeyler yemek sünnettendir.”
(Buhari, Iydeyn: 7)

İbn Ömer (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:
“Rasûlullah (s.a.v.), Ebû Bekir ve Ömer, Ramazan ve Kurban bayramı namazlarını hutbeden önce kılarlar sonra hutbe okurlardı.”
(Buhârî, Iydeyn: 8; Nesâî, Iydeyn: 14)

Câbir b. Semure (r.a.)’den rivâyete göre, dedi ki:
“Rasûlullah (s.a.v.) ile beraber ne bir sefer ne iki sefer pek çok kere ezansız ve kametsiz olarak kıldım.”
(Muvatta, Iydeyn: 1; Nesâî, Iydeyn: 7)
Tirmîzî: Câbir b. Semure hadisi hasen sahihtir. Rasûlullah (s.a.v.)’in ashabından ve başkalarından pek çok ilim adamı bu görüşte olup, Bayram namazlarında ve nafile namazlarda ezan ve kamet olmadığını söylerler.

Numân b. Beşîr (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:
“Rasûlullah (s.a.v.) Ramazan ve Kurban bayramlarıyla Cuma’da A’la sûresi ile Gaşiye sûresini okurdu. Bazen Cuma ile Bayram günleri aynı güne tesadüf ederdi de yine aynı sûreleri okurdu.”
(Nesâî, Iydeyn: 12)

Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre:
“Ömer b. Hattâb, Ebû Vakîd el Leysî’ye Rasûlullah (s.a.v.) Ramazan ve Kurban bayramlarında ne okurdu? diye sordu da o da dedi ki: Kaf ve kamer sûrelerini okurdu.”
(Nesâî, Salat-ül Iydeyn: 12; Ebû Dâvûd, Salat: 243)

Kesir b. Abdillah (r.a.)’ın babasından ve dedesinden rivâyete göre:
“Rasûlullah (s.a.v.), Ramazan ve Kurban bayramlarının namazlarında ilk rek’atta okumadan önce yedi diğer rek’atta okumadan önce beş tekbîr alırdı.”
(Ebû Dâvûd, Salat: 242; Muvatta, Iydeyn: 4)
Tirmîzî: Bu konuda Âişe, İbn Ömer ve Abdullah b. Amr’dan da hadis rivâyet edilmiştir. Kesir’in dedesinden rivâyet edilen bu hadis hasendir. Bu hadis bu konuda Rasûlullah (s.a.v.)’den rivâyet edilen hadislerin en güzelidir.
Abdullah b. Mes’ûd’tan bayram namazındaki tekbîrler konusunda şöyle dediği rivâyet ediliyor:
“Bayram namazlarındaki fazla tekbîr sayısı dokuzdur; Birinci rek’atta okumadan önce beş tekbîr ikinci rek’atta okumayla başlayıp rükû’ tekbîriyle birlikte dört tekbîr alınır.” Peygamber (s.a.v.)’in ashabından pek çok kişiden benzeri rivâyetler vardır, Küfeliler ve Sûfyân es Sevrî de aynı görüştedir.

Adiyy b. Sabit (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre, şöyle demiştir:
“Saîd b. Cübeyr’den işittiğime göre İbn Abbâs’tan naklederek şöyle demişti: Rasûlullah (s.a.v.) Ramazan bayramında namazgaha çıkarak iki rek’at bayram namazı kıldı, bayram namazının öncesinde ve sonrasında hiç namaz kılmadı.”
(Muvatta, Iydeyn: 5; Ebû Dâvûd, Salat: 247)
İbn Ömer (r.a.)’den rivâyet edilmiştir:
“İbn Ömer bayram günü namazgaha çıktı. Bayram namazının ne öncesinde ne de sonrasında namaz kılmadı ve Rasûlullah (s.a.v.)’in de böyle yaptığını hatırlattı.”
(Muvatta, Salatül Iydeyn: 5; Ebû Dâvûd, Salat: 247)

Ümmü Atıyye (r.anha)’dan rivâyet edildiğine göre:
Rasûlullah (s.a.v.), bakire, genç kız, örtünme çağına gelmiş kız çocuklarıyla hayızlı kadınları bayram namazına çıkarırdı. Hayız halindeki kadınlar namaz kılınacak yerden uzak durur ve sadece Müslümanların dualarına katılmış olurlardı. Kadınlardan biri: “Ey Allah’ın Rasûlü, kadının tüm vücudunu örtecek dış elbise yoksa” deyince şöyle buyurdular: “Eğer katılacaksa bir kardeşinden ödünç alsın.”
(Ebû Dâvûd, Salat: 238; Nesâî, Iydeyn: 3)
Âişe (r.anha)’in şöyle dediği de rivâyet ediliyor: “Rasûlullah (s.a.v.) kadınların bugün ortaya çıkardıkları giyim kuşam ve süslenme tarzlarını görmüş olsaydı, İsrail oğullarının kadınlarının yasaklandığı gibi onlara da mescide gitmeyi yasaklardı.”

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:
“Rasûlullah (s.a.v.) bayram günleri namazgaha bir yoldan giderse başka bir yoldan geri gelirdi.”
(Buhârî, Iydeyn: 24)
Tirmîzî: Bu konuda Abdullah b. Amr ve Ebû Rafi’den de hadis rivâyet edilmiştir. Ebû Hüreyre hadisi hasen garibtir.

Abdullah b. Büreyde (r.a.)’in babasından rivâyete göre, şöyle demiştir:
“Peygamber (s.a.v.), Ramazan bayramı günü bir şey yemeden namaza çıkmaz, Kurban bayramında ise namaz kılıncaya kadar bir şey yemezdi.”
(Buhârî, Iydeyn: 4; Muvatta, Iydeyn: 3)
Tirmîzî: Bu konuda Ali ve Enes’den de hadis rivâyet edilmiştir. Büreyde b. Husayb el Eslemî hadisi garib hadistir.

Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyet edilmiştir:
“Rasûlullah (s.a.v.), Ramazan bayramında namazgaha çıkmadan önce bir kaç tane hurma yerdi.”
(Buhârî, Iydeyn: 4; Muvatta, Iydeyn: 3)
Tirmîzî: Bu hadis hasen garib sahihtir.


Paylaşın:


Paylaşım tarihi:

ANA SAYFA İSLAM Hadis-i Şerifler