mkdir Komutu

Yeni dizin ya da dizinler oluştur (make directories) komutudur.

Temel Kullanım Şekli:
mkdir dizin

Örnekler:
mkdir aaa
aaa adında yeni bir dizin oluşturulur. Aynı isimde bir dizin varsa uyarı görüntülenir.


mkdir bbb ccc
bbb ve ccc isimlerinde yeni dizinler oluşturulur.

mkdir -p asa/asa1/asa2
-p veya --parents : İhtiyaç olduğu şekilde tüm dizinleri meydana getirir. Mevcut olan dizin için hata vermez ve düzenlemeyi gerçekleştirir.
Tüm dizinler sırasıyla oluşturulur.

mkdir -p aa1/{bb1/cc1/{dd1,dd2,dd3},bb2,bb3,bb4}
Verilen komutla en üst dizin aa1 olur. Bir alt dizinde bb1,bb2,bb3,bb4 yer almaktadır. bb1 dizininin altında ise cc1 dizini vardır. cc1 dizinin altında ise dd1,dd2,dd3 dizinleri oluşturulmuştur.

mkdir -m 754 aaa veya mkdir -m o=+r,g=+rx aaa
Grubun okuma-çalıştırma ve diğerlerinin ise sadece okuma iznine sahip olduğu bir dizindir.
-m kip veya --mode=kip:
Kullanma yetkilerini düzenler. (chmod gibi) Sayısal olarak düzenleme yapmak daha kullanışlıdır. İstenildiği takdirde + sembolü yardımıyla her bir kullanıcı için harflerle de yetkilendirme yapılabilir. Tanımlamada u, sahibi(user); g, grubu (group); o, diğerlerini (others) temsil etmektedir. Verilen yetkilerde ise r, okuma (reading); x, çalıştırma(execution); w, yazma(writing) haklarını simgelemektedir. Bu harflerle rakamsal kodlama yapılırken karşılıkları ise r=4, x=1, w=2 şeklindedir. Yetki verilmek istenmezse 0 rakamı kullanılır. Tanımlama üç basamaklı olarak yapılır. 754 şeklinde bir tanımlama yapıldığında 7 sahibin haklarını, 5 grubun haklarını, 4 ise diğerlerinin haklarını yansıtmaktadır. 7 sayısı 4+2+1 toplamıdır. Yani tüm hakların sahibidir. 5 rakamı ise 4+1 toplamıdır, yani okuma ve çalıştırma yetkilerini vermektedir. 4 rakamı ise sadece okuma yetkisini vermektedir. 4,2,1 rakamlarını toplama işlemiyle istenilen yetkilendirme yapılır. Tanımlamada her zaman birler basamağı diğerlerini (o), onlar basamağı grubu (g), yüzler basamağı ise sahibin (u) yetkilerini temsil eder. aaa adında bir dizin oluşturur. Dosya sahibinin yetkileri tamdır.

mkdir -m 777 aaa
mkdir -m + aaa
mkdir -m - aaa
Üç komutta da aaa adında bir dizin oluşturur. Dosya sahibinin, grubun ve diğerlerinin yetkilerinin tam olduğu bir dizindir.

mkdir -m g=+ aaa
mkdir -m g=-w
mkdir -m g=-wr
Yukarıdaki komutların hepsinde gruba yetki verilmezken, sahip ve diğerleri tam yetki sahibidirler.

mkdir -m g=+r aaa
Bu komutla gruba(g) sadece okuma(r) özelliği verir. Sahip(u) ve diğerlerinin(o) yetkileri tamdır.

mkdir -m o=+x aaa
Dosya sahibinin(u) ve grubun(g) yetkileri tamdır. Diğerleri sadece çalıştırma yetkisine sahiptir.

mkdir -m o=+x,g=+rx aaa
Bu komutla aaa dizini için diğerleri ve grubun yetkileri belirlenmiştir.

mkdir -m u=+rx,o=+x,g=+rx aaa
Yukarıdaki komutla aaa dizininin her bir kullanıcı için istenilen yetkilendirmesi yapılmıştır.

mkdir --mode=700 aaa
Bu komutla dosya sahibine tüm yetkiler verilir. Grup ve diğerleri yetkisizdir.

mkdir --mode=u=+rx,o=+x,g=+rx aaa
Bu komutla -m parametresindeki gibi tüm kullanıcılar için istenilen izinler ayarlanır.

mkdir --help
Yardım sayfası görüntülenir.
mkdir --version
Versiyon bilgisi görüntülenir.


Yukarıdaki işlemler "GNU bash, version 4.3.11(1)-release (i686-pc-linux-gnu)" üzerinde uygulanmıştır.
Yazı Tarihi: 10.03.2016




ANA SAYFA GNU/LINUX Komutlar