man Komutu

Kılavuz (manual) sayfalarını yani man sayfalarını görüntüleme komutudur. Komut, sistemin yardım sayfalarını istenilen biçimde gösterir. Terminal programından ya da konqueror programından man sayfalarına kolayca ulaşabilirsiniz. Konqueror programını çalıştırarak man:/ adresini girdiğinizde indekse ulaşabilirsiniz. İndekste sıralama şu şekilde oluşmuştur:
1.Çalıştırılabilir programlar ve kabuk komutları
2.Sistem çağrıları
3.Kütüphane çağrıları
4.Aygıtlar
5.Dosya formatları
6.Oyunlar
7.Çeşitli
8.Sistem Yönetimi (Yetkili kullanıcı hakları gerekir)
9.Çekirdek rutinleri (Standart değildir)

Man sayfaları istenilen konu hakkında geniş bilgi sağlar. Kılavuz (manual) sayfaları farklı bölümler içerir:
NAME (İSİM), SYNOPSIS (ÖZET) , CONFIGURATION (KONFİGÜRASYON), DESCRIPTION (TANIMLAMA), OPTIONS (PARAMETRELER), EXIT STATUS (ÇIKIŞ DURUMU), RETURN VALUE (DÖNÜŞ DEĞERİ), ERRORS (HATALAR), ENVIRONMENT(ORTAM), FILES (DOSYALAR), VERSIONS (SÜRÜMLER), CONFORMING TO, NOTES (NOTLAR), BUGS (BÖCEKLER), EXAMPLES (ÖRNEKLER), AUTHORS (YAZARLAR) ve SEE ALSO (GÖRÜNÜZ).

Man sayfalarında tanımlı kullanım şekli:
man [ -C file ] [ -d ] [ -D ] [ --warnings  [ =warnings ] ] [ -R encoding ] [ -L locale ] [ -m system [ ,. . . ] ] [ -M path ] [ -S list ] [ -e extension ] [ -i | -I ] [ --regex | --wildcard ] [ --names-only ] [ -a ] [ -u ] [ --no-subpages ] [ -P pager ] [ -r prompt ] [ -7 ] [ -E encoding ] [ --no-hyphenation ] [ --no-justification ] [ -p string ] [ -t ] [ -T  [ device ] ] [ -H  [ browser ] ] [ -X  [ dpi ] ] [ -Z ] [ [ section ] page . . . ] . . .
man -k [ apropos options ] regexp . . .
man -K [ -w | -W ] [ -S list ] [ -i | -I ] [ --regex ] [ section ] term . . .
man -f [ whatis options ] page . . .
man -l [ -C file ] [ -d ] [ -D ] [ --warnings  [ =warnings ] ] [ -R encoding ] [ -L locale ] [ -P pager ] [ -r prompt ] [ -7 ] [ -E encoding ] [ -p string ] [ -t ] [ -T  [ device ] ] [ -H  [ browser ] ] [ -X  [ dpi ] ] [ -Z ] file . . .
man -w | -W [ -C file ] [ -d ] [ -D ] page . . .
man -c [ -C file ] [ -d ] [ -D ] page . . .
man [ -hV ]


GENEL DEĞERLENDİRME (OVERVIEW)
Man komutuna eklenebilecek pek çok parametre mevcuttur ve bu parametreleri kullanma konusunda kullanıcı için olabildiğince esneklik sağlanmıştır.

Eğer ayarlanmışsa, çeşitli ortam değişkenleri man komutunun çalışma şeklini sorgulayarak belirleyeceklerdir. `catch all' değişkeni $MANOPT ile komut satırı formatındaki bir dizge aracılığıyla ayarlama yapmak mümkündür.

man, $MANOPT değişkenini kendi komut satırındaki ayrıştırmada ilk önce ayrıştıracaktır. Bu parametrelere komut satırında bulunan aynı ayarların üzerine yazdırılacak bir argüman girmek gereklidir. Bütün $MANOPT ayarlarını geçici olarak resetlemek için, -D parametresi verilir ve ilk komut satırı ayarları tanımlanmış olur. Bu durum hala geçerli olmalarına karşın, man komutunun $MANOPT değişkeni ile yapılan ayarları yok saymasına izin verir.

Man sayfa araçları man-db olarak paketlenmiştir. Bu paket veritabanı arabellekleri indeksinin geniş kullanımlısıdır. Bu arabellekler, whatis (man sayfasının bir satırlık kısa açıklaması) içeriklerini ve her man sayfasının bulunduğu dosya sistemine göre bilgiler içerir ve dosya sistemine uygun man sayfasını bularak daha hızlı çalışmasına izin verir. Eğer -u parametresi ile talep edilirse, man geleneksel whatis veritabanı güncelleme yazılımını çalıştırabilecek arabelleğin uyumundan emin olacaktır.

Man, hiyerarşik düzendeki ilk indeks veritabanında bir mandb bulamazsa, dosya topaklaması bu hiyerarşinin içinde arama yapmak için gerekli olmasına rağmen talep edilen man sayfalarını araştıracak. Eğer whatis veya apropos indeks bulma hatası verirse, man bunun yerine bilgiyi geleneksel whatis veri tabanından çıkarmayı deneyecektir.

Bu araçlar sıkıştırılmış nroff dosya kaynağını destekler, öntanımlı olarak, eklentileri .Z, .z ve .gz'dir. Herhangi bir sıkıştırma uzantısıyla çalışmak mümkündür fakat bu bilgi derleme zamanında bilinmelidir. Ayrıca, öntanımlı olarak, cat sayfaları sıkıştırma da gzip kullanır. Her bir 'evrensel' (`global') man sayfa hiyerarşisi /usr/share/man veya /usr/X11R6/man gibi kendi cat sayfa hiyerarşisinde bir dizine sahiptir. Geleneksel olarak cat sayfaları, man sayfaları gibi aynı hiyerarşi altında saklanmıştır, fakat bazı nedenlerle Dosya Hiyerarşi Standartı [File Hierarchy Standard (FHS)] uygulanır, onları başka yerde saklamak daha iyi olabilirdi.

Uluslararası destek bu pakette mevcuttur. Yerel fonksiyonları kullamak için ulusal dildeki man sayfalarına erişilebilir. (eğer sisteminizde yüklü ise). Bu desteği aktive etmek için, $LC_MESSAGES, $LANG veya diğer sistem ortam değişkenlerini yerel dilinize ayarlamak gereklidir, genellikle POSIX 1003.1 tabanlı formatta belirtilir:
[  _  [  .  [  ,  ] ] ]
Eğer sayfa arzulanan dil sisteminizde mevcut ise, lieu sayfası standardında (lieu of the standard) (genellikle American English) görüntülenecektir.

Uluslararası mesaj katoloğu desteği bu pakette eklenmiş ve aktive edilmiştir, eğer yüklenmişse. Eğer kendi dilinizde görüntülenemeyen man sayfaları ve mesaj katologlarını rastlarsanız ve bunları sağlamak veya yardımcı olmak isterseniz, lütfen bu konudaki düzenleme yapan yetkililerle ile irtibat kurunuz.

Diğer özellikler hakkında bilgi ve man sayfalayıcılarının mevcut eklentileri ile ilgili bilgi almak için lütfen paketlerle sağlanan evrakları okuyunuz.

ÖNTANIMLILAR (DEFAULTS)
man istenilen man sayfasını indeks veritabanı arabelleğinde araştıracak. Eğer -u parametresi verilmişse, arabellek uyumlu kontrol veritabanının doğru dosya sistemini yansıttığına emin olmaya çalışacak. Eğer bu opsiyon daima verilirse, arabellek ilk olarak oluşturulduktan sonra mandb çalıştırmak genel olarak gerekli değildir, eğer bir arabellek sorun çıkarmazsa. Bununla birlikte, arabellek uyumlu arama çok man sayfası kurulmuş sistemler üzerinde yavaş çalışabilir. O, öntanımlı ayarı değildir ve sistem yöneticileri her hafta veritabanını arabelleğini güncel tutmak için mandb çalıştırmayı deneyebilirler. Modası geçmiş arabellekler, önceden engellenebilen problemlere sebep olabilir, arabellek hata veriyorsa man'in dosya topağına geri çekilmesine yol açar.

Bir kere man sayfası yeri gösterilirse, eğer halihazırda mevcut nroff dosyasından daha yeni ve göreli önformatlı `cat' dosyası bulmak için kontrol sağlanacaktır. Bu olursa, bu önformatlanmış dosya (genellikle) kullanılan sayfalayıcı aracılığıyla sıkıştırılanı açar ve görüntüler. Sayfalayıcı numaralandırma ile veya kullanıcının belirlediği öntanıma göre belirtilir. ( -P parametresi detaylarına bakınız). Eğer cat bulanamıyor ya da nroff dosyasından eski ise, nroff çeşitli programlarca filtrelenir ve derhal gösterilir.

Eğer bir cat dosyası oluşturulur (göreli bir cat dizini mevcutsa ve uygun izinlere sahipse), man sıkıştıracak ve cat dosyasını arkaplanda depolayacaktır.

Filtreler numara anlamlarına göre çözülecektir. İlk olarak, komut satırı parametresi -p veya $MANROFFSEQ değişkeni sorgulanır. Eğer -p kullanılmasaydı ve değişken ayarlanmamışsa, nroff dosyasının ilk satırları bir önişlemci dizgesi için ayrıştırılacaktır. Geçerli bir önişlemci dizgesi içeriği, ilk satırı şunun gibi olmalıdır:
'\
dizge(string) -p parametresi tarafından uygulanan harflerin herhangi bir kombinasyonu olabilir.
Eğer yukarıdaki metotlardan hiçbiri herhangi bir filtre bilgisi içermiyorsa öntanımlı ayar kullanılır.
Formatlanan bir yönlendirici filtrelerle ve temel formatlayıcı (nroff veya -t ile birlikte [tg]roff) şekillendirilir ve çalıştırılır. Alternatif olarak, eğer çalıştırılan program mandb_nfmt (veya -t ile birlikte mandb_tfmt), man tree root içinde mevcut ise, yerine o çalıştırılır. O, verilen kılavuz(man) kaynak sayfası, önişlemci dizgesine erişir ve opsiyonel olarak aygıt -T veya -E parametreleriyle birlikte argümanlarıyla tanımlanır.


Temel kullanım şekli:
man komut


Örnekler:
man mv
mv komutunun kılavuz sayfası görüntülenir.

man -a intro
intro man sayfalarını başarılı bir biçimde görüntüler.

man -l -Tdvi ./foo.1x.gz > ./foo.1x.dvi
Bu komut, ./foo.1x.gz dosyasını çıkaracak ve dvi dosyası olarak formatlayacak.

man -k printf
printf ile ilgili kısa açıklamayı görüntüler. apropos -r printf komutu ile eşdeğerdir.

Parametreleri:
Argüman kullanılmayan parametreler komut satırı üzerinde veya $MANOPT içinde aynısını yapar, veya her ikisinde de yapar, zararlı değildir. Argüman verilen parametreler için, her bir argüman değeri, bir önceki argüman değerinin üzerine yazılacaktır.

Genel Parametreler (General options)
-C file veya --config-file=file
Kullanıcı konfigürasyon dosyasını (daha çok öntanımlı olan ~/.manpath dosyasını) kullanır.

-d veya --debug
Hata ayıklama bilgilerini görüntüler.
man -d

-D veya --default
Bu parametre normal olarak ilk opsiyon olarak verilir ve man'in davranışlarını öntanımlı olan davranışlarına resetler. Bu parametrenin kullanımı $MANOPT içinde ayarlanmış parametreleri resetler. -D parametresini takip eden parametreler, kendi etkilerini sağlayacaklardır. Parametre, önce yazılanların ise üzerine yazacaktır.

--warnings[=warnings]
groff'tan gelen uyarılara açılır. Bu man sayfalarının kaynak teksti için kontroller yapmakta kullanılır. Uyarılar virgül ile ayrılmış olan uyarı isimleri listesidir; eğer sağlanmıyorsa, öntanımlı ayar "mac"tır. See the “Warnings” node in info groff for a list of available warning names. Mevcut uyarı isimleri listesi için info groff içinde uyarılar(warnings) düğümüne bakınız.


Temel Operasyon Modları (Main Modes of Operation)
-f veya --whatis
whatis'e eşdeğerdir. Man sayfalarından kısa bir açıklama görüntüler, eğer mevcutsa. Detaylar için whatis açıklamalarına bakabilirsiniz.
man -f mv

-k veya --apropos
apropos'a eşdeğerdir. Anahtar kelimeler için kısa man sayfa açıklamalarını araştırır ve karşılaştırmaları görüntüler. Detaylar için apropos açıklamalarına bakabilirsiniz.
man -k mv

-K veya --global-apropos
Bütün man sayfalarının metin içeriğini arar. Bu kaba bir arama tarzıdır, ve çok zaman alır; eğer yapabilirseniz bir bölüm belirterek arama yapılacak sayfaları kısıtlamalısınız. Arama koşulları, eğer --regex parametresi kullanılıyorsa, basit dizgeler (öntanımlı) veya düzenli açıklamalar olabilir.
man -K mv
mv kelimesini bulduğu tüm içeriği tek tek ekrana getirir, her bulunan sayfada sonra ne yapılmak istendiğini sorar. İstenirse çıkılır, istenirse kelimenin bulunduğu bir diğer man sayfası kontrol edilir.

-l veya --local-file
local' modu aktive eder. Sistemlerin kılavuz koleksiyonları araması yerine yerel (local) kılavuz dosyaları formatlar ve görüntüler. Her bir man sayfa argümanı doğru formatta bir nroff kaynak dosyası olarak çevrilmiş olacak . CAT dosyası gösterilmeyecek. Eğer '-' argümanlardan biri olarak listelenmişse, girdi stdin'den alınacaktır. Bu parametre kullanılmadığı zaman ve man gerekli sayfayı bulamazsa, önce hata mesajı görüntülenir, o parametre sağlanmış gibi hareket etmeye çalışacak, isim dosya ismi olarak kullanılacak ve tam karşılaştırmaya bakılacaktır.

-w veya --where veya --location
Hakikatte man sayfalarını göstermez, fakat formatlanacak kaynak nroff dosyalarının yerlerini basar.
man -w mv
man sayfaları tarafından okunan mv dosyasının yerini görüntüler.

-W veya --where-cat veya --location-cat
Hakikatte man sayfalarını göstermez, fakat görüntülenecek olan cat dosyalarının yerini basar. Eğer -w ve -W parametrelerinin her ikisi de kullanılıyorsa, her biri bir boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

-c veya --catman
Bu parametre genel kullanım için değildir ve yalnız catman programı tarafından kullanılır.

-R encoding veya --recode=encoding
Olağan şekilde man sayfalarını formatlamak yerine, çıktı man sayfa kaynağını belirtilen kodlamayla dönüştürür. Eğer halihazırda kaynak dosyanın kodlamasını biliyorsanız, siz de direkt olarak manconv(1) kullanabilirisiniz. Bununla birlikte, bu parametre bir kaç man sayfasının bir kaç man sayfasına dönüştürülmesine her biri için belirgin bir durum olmaksızın basit bir kodlamayla izin verir, man sayfa hiyerarşisine benzer bir yapı oluşturulmasını sağlar.
Man Sayfalarını Bulmak (Finding Manual Pages)
-L locale veya --locale=locale
man normal olarak çeşitli değişkenlerle sorgulanan C fonksiyonu setlocale(3) çağrısı tarafından geçerli olacak yere(locale) karar verecek, belki $LC_MESSAGES ve $LANG içerecek. Geçici olarak sorgulanan değerin üzerine yazıp, direkt olarak man'e bir yer (locale) dizgesi sorgulatmak için bu parametreyi kullanın. Sayfa aramaları aktif olarak başlayıncaya kadar etki etmeyeceğini bilmelisiniz. Yardım mesajı gibi olan çıktı, daima önce kararlaştırılan yer (locale) içinde görüntülenecektir.

-m system  [ ,. . . ]  veya --systems=system  [ ,. . . ]
Eğer bu sistem diğer çalışan sistemlerin man sayfalarına bir girişe sahipse, onlar bu parametreyle görüntülenebilir. NewOS'lerin man sayfa koleksiyonlarından bir man sayfasını aramak, -m NewOS parametresini kullanın.
Sistem bir virgül kombinasyonu ile ayırarak çalışan sistem isimlerini belirtilir. Yerel çalışan sistemlerin man sayfalarının bir aramasını içermek için argüman dizgesi içinde sistem adı man'i içerir. Bu parametre $SYSTEM değişkeninin üzerine yazar.

-M path veya --manpath=path
Alternatif manpath kullanımlarını belirtir. Öntanımlı olarak, man kararlaştırılan yolu arayarak kod tespiti için manpath'i kullanır. Bu parametre $MANPATH değişkeninin üzerine yazar ve -m parametresinin yok sayılmasına yol açar.Bir manpath gibi bir path(yol), man sayfaları hiyerarşisinde yetkili kullanıcı (root) olarak man-db kılavuzu içinde açıklandığı gibi kısımları planlanmalıdır ("The manual page system"altında). Man sayfalarını dışarıda hiyerarşiye uygun olarak görüntülemek için , -l parametresine bakınız.

-S list veya -s list veya --sections=list
İki nokta üst üste veya virgül ile ayrılmış emre özgü kılavuz kısımlarını arama listedir. Bu parametre $MANSECT değişkeninin üzerine yazar. (-s yazımı (spelling) System V ile uyumludur.)

-e sub-extension veya --extension=sub-extension
Bazı sistemler man sayfalarının geniş paketlerini içine alır, öyle ki eşlik eden Tcl paketi, temel man sayfa hiyerarşisi içerisindedir. Sahip olunan aynı isimdeki iki man sayfası probleminden exit(3) kullanılmış gibi kurtulmak, Tcl sayfalarının hepsi genellikle kısım l'e (section l) atanırlar. Bu yersiz gibidir, o sayfaları doğru kısma koymak ve onlara özel ek atamak şimdi mümkündür, bu durum için exit(3tcl) açıklamalarına bakabilirsiniz. Normal operasyonda, man, exit(3tcl)'yi değil, exit(3)'ü görüntüleyecektir. Durumu onaylamak ve tercih edilen sayfanın hangi kısımda olduğuyla uğraşmamak için man'e bir sub-extension dizge göstergesi vermek mümkündür. Dizge göstergesi paketi sayfaya uygun olmalıdır. Örneği kullanırken, man'e -e tcl parametresinin eklenmesi arama yapılan sayfaları *tcl eki olanlarla sınırlayacaktır.

-i veya --ignore-case
Man sayfalarını büyük-küçük harf duyarlılığı olmadan arar. Öntanımlı ayar budur.

-I veya --match-case
Man sayfalarını büyük-küçük harf duyarlı olarak arar.

--regex
Bütün sayfaları adlarının veya her bir sayfa argümanı düzenli bir açıklama gibi karşılaştırmalarının bazı kısımları ile birlikte gösterir, apropos(1) kullanılmış gibi. Düzenli açıklama araması yapılırken en iyi sayfayı toplamaya genellikle mantıklı bir yol yoktur, bu parametre, -a parametresi gibi etki eder.

--wildcard
Bütün sayfalara onların isimlerinin herhangi bir kısmı veya açıklama karşılaştırmaları ile birlikte gösterir, her bir sayfa argümanı kabuk tarzı genel arama karakterleri (wildcards) kullanır, apropos(1) --wildcard kullanılmış gibi. Sayfa argümanı girilen ismi, açıklamayı veya açıklama içindeki kısıtlanan kelime ifadelerini karşılaştırmalıdır. Genel arama karakterleri (wildcard) araması yapılırken en iyi sayfayı toplamaya genellikle mantıklı bir yol yoktur, bu parametre, -a parametresi gibi etki eder.

--names-only
Eğer --regex veya --wildcard parametreleri kullanılıyorsa, sadece isim adlarını karşılaştırır, sayfa açıklamalarını karşılaştırmaz, as with whatis(1) kullanılmış gibi. Diğer şartlarda etkisi yoktur.

-a veya --all
Öntanımlı olarak, man bulunan en uygun kılavuz sayfasını görüntüledikten sonra çıkacaktır. Bu parametreyi kullanmak, man'i bütün kılavuz sayfalarını karşılaştırılan arama kriterindeki adlarıyla birlikte görüntülemeye zorlar.

-u veya --update
Bu parametre man komutunun, dosya sisteminin tam temsilini kendi veritabanı arabelleği üzerinde sağlayarak 'inode seviyesi' uyum kontrolü yapmasına sebep olur. O sadece man, setuid bit set ile birlikte kurulmuşsa faydalı olacaktır

--no-subpages
Öntanımlı olarak, man kılavuz sayfası komut satırı üzerinde verilen ad çiftlerini, bir tire ya da bir altçizgi içeren basit bir kılavuz sayfası adına eşdeğer olarak çevirmeyi deneyecek. Bu bir altkomut numarası aracı programların genel şablolarını destekler, onlara man sayfalarına herbiri için kendilerinin altkomutlarını sorgulayıp benzer sözdizimleri kullanarak giriş yapmalarına müsade eder. Örnek olarak:
$ man -aw git diff
/usr/share/man/man1/git-diff.1.gz
Bu davranışı kapamak için --no-subpages parametresini kullanın.
$ man -aw --no-subpages git diff
/usr/share/man/man1/git.1.gz
/usr/share/man/man3/Git.3pm.gz
/usr/share/man/man1/diff.1.gzKontrollü Biçimlendirilen Çıktı (Controlling Formatted Output)
-P pager veya --pager=pager
Hangi sayfalayıcı çıktısının kullanılacağını belirtir. Öntanımlı olarak, man sayfalayıcı -s kullanır. Bu parametre, $MANPAGER değişkeninin üzerine yazar, which in turn overrides the $PAGER değişkeni. -f veya -k parametreleriyle birlikte kullanılmaz.Değer basit bir komut adı veya argümanlı bir komut olabilir ve kabuk(shell) alıntısı (ters eğik çizgi, tek tırnak veya çift tırnak) kullanabilir. Çoklu komut vermek için yönlendirici(pipes) kullanmaz; eğer buna ihtiyaç olursa, standart girdi üzerinde veya bir argüman olarak görüntülemek için dosya kabul edebilecek bir yazı kaydırıcısı (script wrapper) kullanmalısınız

-r prompt veya --prompt=prompt
Eğer sayfalayıcı olarak less'in bir önceki sürümü kullanılıyorsa, man onun satırlarını ve bazı makul ayarları düzenlemeye çalışacaktır. Öntanımlı satır Manual page name(sec) line x
şeklinde görünür,ad(name) man sayfa adını belirtir, sec altında bulunan kısmı belirtir ve x ise geçerli satır numarasıdır. Bu $LESS değişkeninin kullanımı tarafından elde edilir. Bir dizge ile birlikte -r parametresi vermek bu öntanımlı yarın üzerine yazacaktır. Dizge, geçerli man sayfasının adına genişletilmiş $MAN_PN teksti ve `(' and `)' tarafından çevrelenen kısım adı içerebilir. Dizge öntanımı açıklandığı şekilde düzenlemede kullanılır:
\ Manual\ page\ \$MAN_PN\ ?ltline\ %lt?L/%L.:
byte\ %bB?s/%s..?\ (END):?pB\ %pB\\%..
(press h for help or q to quit)
O, burada sadece okuma amaçlı üç satıra ayrılır . Anlamı için less(1) man sayfasına bakabilirsiniz. Satır dizgisi kabuk tarafından ilk olarak değerlendirilecektir. Komut satırındaki tüm çift tırnaklar, geri-tırnaklar ve ters eğik çizgiler önceki ters eğik çizgi(backslash : \) tarafından kaçırılmıştır. Satır dizgesi, less için kullanılan diğer parametre tarafından takip eden kaçırılmış bir $ içinde sonlanabilir. Öntanımlı olarak man -ix8 parametresini ayarlar. Eğer man komut dizgesi işlemi üzerine yazmak istiyorsanız, $MANLESS değişkenini aşağıda açıklandığı şekilde kullanabilirsiniz.

-7 veya --ascii
7 bitlik bir terminal veya terminal emulatöründe man sayfaları saf bir ascii(7) görüntülendiği zaman, GNU nroff ile birlikte latin1(7) aygıt tanımlaması kullanılıyorsa bazı karakterler doğru olarak görüntülenemeyebilir. Bu parametre -t, -H, -T veya -Z parametrelerini kullandığınız zaman yok sayılır ve GNU'nunkinden başka nroff kullanılırsa faydasız olabilir.

-E encoding veya --encoding=encoding
Öntanımlı olanlardan başka karakter kodlaması için çıktı oluşturur. Geçmişe dönük uyumluluk için kodlama ascii, latin1 veya utf8 (olabildiği kadar doğru bir karakter kodlaması için UTF-8) gibi bir nroff aygıtı olabilir.

-no-hyphenatio veya --nh
Normal olarak,nroff otomatik olarak metinleri tire ile birleştirir hatta tire içermeyen kelimeleri bile, eğer kelimeleri aşırı boşluk olmaksızın bir satır üzerinde kullanmak lüzumlu ise. Bu parametre otomatik tirelemeyi kapatır öyle ki kelimeler sadece içeriklerinde tire varsa tire eklenebilir.
Eğer bir man sayfası yazıyorsanız ve basitçe nroff'u uygun olmayan noktada bir kelimeye tire eklemekten engellemek istiyorsanız,, bu parametreyi kullanmayın, fakat nroff dökümantasyonuna danışmak yerine ; örneğin, bir kelimenin içine "\%" koyabilirsiniz istenilen noktadaki tirelemeyi göstermesi için veya tirelemekten sakınmak için "\ %" bir kelimenin başında koyabilirsiniz.

--no-justification veya --nj
Normal olarak, nroff otomatik olarak teksti herbir sayfa kenarı boşluğuna çıkaracak. Bu parametre tam çıkarmanın kapanmasıdır, sadece sol boşluğa çıkar, bazen"ragged-right" tekstte olur.
Eğer bir man sayfası yazıyorsanız ve basitçe nroff'u tam paragraflardan engellemek istiyorsanız, bu parametreyi kullanmayın, fakat nroff dökümantasyonuna danışmak yerine; örneğin,".na", ".nf", ".fi", and ".ad" taleplerini geçici olarak ayarlama ve doldurmayı kapatmak için kullanabilirsiniz.

-p string veya --preprocessor=string
Nroff veya troff/groff çalışmadan önce önişlemcilerin sırasını düzenler. Bütün kurulumlar önişlemcilerin tam setine sahip değildir. Önişlemcilerden bazıları ve düzenlemede kullanılan harfleri: eqn (e), grap (g), pic (p), tbl (t), vgrind (v), refer (r). Bu parametre $MANROFFSEQ değişkeninin üzerine yazar. zsoelim daima ilk önişlemciyi çalıştırır.

-t veya --troff
Man sayfasını stdout formatına çevirmede groff -mandoc kullanır. Bu parametre, -H, -T veya -Z parametreleri birlikte kullanılmaz.

-T[device] veya --troff-device[=device]
Bu parametre, öntanımlı ayara uygun olan aygıtın groff (veya belki troff'un) çıktısını değiştirmekte kullanılır. -t parametresi gibidir. Örnek olarak (Groff-1.17 ile birlikte destekler) dvi, latin1, ps, utf8, X75 ve X100'i kapsar.

-H[browser] veya --html[=browser]
Bu parametre groff'un HTML çıktısı vermesine sebep olacak ve bir ağ tarayıcısında çıktı görüntüleyecektir. Tarayıcı seçimi opsiyonel tarayıcı kararı içeren argümanlardan, $BROWSER değişkeni tarafından tanımlanmışsa veya derleme zamanı (compile-time) öntanımıyla (mevcutsa) sağlanacaktır. Bu parametre, -t parametresi gibidir ve sadece GNU troff ile birlikte çalışır.

-X[dpi] veya --gxditview[=dpi]
Bu seçenek gxditview program kullanan grafiksel bir pencerede groff çıktısını gösterir. The dpi (nokta başına düşen inç-dots per inch) 75, 75-12, 100 veya 100-12 olabilir. Öntanımlı olarak 75'tir; -12 varyant, 12 noktalı temel font kullanır. Bu parametre, anılan sıraya göre X75, X75-12, X100 veya X100-12 aygıtları ile birlikte kullanılan -T parametresi gibidir.

-Z veya --ditroff
groff, troff'u çalıştıracak ve sonra seçilen aygıta uygun çıktı üreten bir önişlemci kullanacak. Eğer groff -mandoc groff ise, bu ayar groff'a geçilir ve bir önişlemci kullanımı engellenir. O, -t parametresi gibidir.

Yardım Parametreleri:
--help
Yardım ekranı görüntülenir.
man --help

--version
Versiyon bilgisi görüntülenir.
man --version

EXIT STATUS
0 : Başarılı.
1 : Kullanım, sözdizimi veya konfigürasyon dosya hatası.
2 : Operasyonel hata.
3 : Deneyimsiz işlem dönüşlü sıfır olamayan çıkış durumu.
16 : Sayfalar/dosyalar/anahtar sözcüklerden en az biri mevcut değil ya da
biri uyuşmuyor.

ORTAM DEĞİŞKENLERİ (ENVIRONMENT)
MANPATH
Şayet $MANPATH belirtilmiş ise, man komutu burada belirtilen yolu kılavuz sayfalarını aramak için kullanacağı yol olarak kabul eder.

MANROFFOPT
$MANROFFOPT içeriği, her zaman man biçimlendirici (nroff, troff veya groff) sorgusu yaptıran komut satırına eklenir.

MANROFFSEQ
Eğer $MANROFFSEQ ayarlanmış ise, değeri man sayflarına geçişi sağlayacak ö