du Komutu

Her bir dizin için disk kullanım miktarını gösteren komuttur. Otomatik olarak alt dizinlerin de disk kullanım miktarları görüntülenir.
Man sayfalarında tanımlı kullanım şekli:
du [OPTION]... [FILE]... 
du [OPTION]... --files0-from=F

Temel kullanım şekli:
du dizin

Parametreleri:
-a veya  --all
Sadece dizinleri değil, tüm dosyaları hesaplayarak görüntüler.

--apparent-size
Disk kullanımından ziyade gerçek boyutları görüntüler. Gerçek dosya boyutları daha küçük olmasına rağmen bazen delikler ('sparse') , dahili fragmentasyon, dolaylı bloklar vb. sebebiyle büyük olur.

-B veya --block-size=SIZE
Yazmadan önce onları boy boy ölçeklendirir. Örneğin, '-BM' ölçek olarak birim başına 1,048,576 bytes yazar.

-b veya --bytes
'--apparent-size --block-size=1' parametresine eşdeğerdir.

-c veya --total
Genel toplam görüntülenir en son satırda.

-D veya --dereference-args
Komut satırında listelenen simgesel linklerin hedeflerinin kullanımını hesaplar.

--files0-from=F
F olarak gösterilen dosyadaki ismi geçen dosyanın disk kullanımını özetler.
du --files0-from=tarih.txt

-H
--dereference-args (-D) parametresi ile aynıdır.

-h veya --human-readable
Kolay anlaşılacak formatta çıktı sağlar(örneğin: 1K 234M 2G gibi)

--si
-h parametresi gibidir, fakat 1024 yerine 1000'lik değeri kullanır.

-k
--block-size=1K parametresi gibidir.

-l veya --count-links
Etkileşimli bağ mevcut ise onu da hesaba ekle komutudur.

-m
--block-size=1M parametresi gibidir

-L veya --dereference
Herhangi bir sembolik linkin hedefini de hesaplamaya dahil eder. Sembolik linkin hedefi ve sembolik link hesaplamada birlikteyse ayrı ayrı sayılmaz. (Sembolik linkin hedefi zaten sayılıyorsa)

-P veya --no-dereference
Herhangi bir sembolik linkin hedefini izleyerek hesaplamaya dahil etmez. Öntanımlı olan ayar budur.

-0 veya --null
Görüntülemede her bir dizin için yeni satır kullanılmaz.
du -0

-S veya --separate-dirs
Alt dizinler hesaba katılmadan hesaplar.

-s veya --summarize
Toplam kullanım alanını görüntüler.(Tek tek dizinleri göstermez)

-x veya --one-file-system
Farklı dosya sistemlerindeki dizinler hariç tutularak hesaplama yapılır.
Örnek olarak harddiskinizde yaptığınız bölümlendirmeler farklı dosya sistemi olarak kabul edilmektedir. Harddiskinizi sda1 ve sda2 olarak iki farklı bölüme ayırdığınızı varsayarsak sda1 üzerinde bu komutu verdiğinizde sda2 ve bağlı olan harici diskleriniz hesaba katılmayacaktır)

-X FILE veya --exclude-from=FILE
FILE yerine yazılacak dosya hariç tutularak hesaplama yapılır.
du -X aaa/asa.txt
aaa dizini içerisindeki asa.txt dosyası hesaplamadan hariç tutulur.

--exclude=PATTERN
PATTERN yerine yazılacak olan dizinler hesaba katılmaz.
du --exclude=aaa
aaa dizini hariç diğer dizin ve alt dizinlerin disk kullanım miktarlarını yazar.

-d N veya --max-depth=N
N ile belirtilen sayı kadar altdizinlere de inerek bir dizin için (veya --all parametresiyle birlikte kullanılırsa dosyalar için de) toplam kullanımı yazar. --max-depth=0, --summarize parametresi gibidir.
du -d 1
Sadece aynı komut satırında bulunulan dizinlerin toplam disk kullanım alanları görüntülenir.

--time
Her bir dizindeki dosyalar için son değişiklik zamanı görüntülenir.

--time=WORD
Her bir dosya için son değişiklik zamanı yerine WORD ile tanımlanan zaman gösterilir: atime, access, use, ctime veya status. atime ve access son erişim; ctime, status, ve use durum değişiklik zamanlarıdır.
du --time=ctime
Dosyalardaki durum değişiklik tarihleri görüntülenir.

--time-style=STYLE
Zaman STYLE değişkeninde belirtildiği formda gösterilir: full-iso, long-iso, iso, +FORMAT . +FORMAT 'date' komutunda kullanıldığı gibi yorumlanır. +FORMAT formunda gösterim için 'date' komutu açıklamalarına göz atabilirsiniz.
du --time-style=full-iso --time
Her bir dizin için son değişiklik tarihi full-iso formatında görüntülenir.
du --time-style=+%d.%m.%y%_3H:%M --time
Her bir dizin için son değişiklik zamanı belirtilen formata uygun biçimde görüntülenir.

--help
Yardım ekranı görüntülenir.
du --help

--version
Versiyon bilgisi görüntülenir.
du --version

Mevcut ilk birim değerleri görüntülenir. İlk ölçeğin SIZE --block-size ve DU_BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE ve BLOCKSIZE çevre değişkenleridir. Bundan başka, birimler için öntanımlı ayar 1024 byte'tır. (veya 512 eğer POSIXLY_CORRECT ayarlanmışsa)
SIZE bir tam sayı ve opsiyonel birimdir (Örneğin: 10M: 10*1024*1024). Birimler K, M, G, T, P, E, Z, Y (1024'lük değer) or KB, MB, ... (1000'lik değer).


***************************************************************************
İlgili programlar bilgisayarınızda mevcut ise bu komut ile yardım kılavuzunu görüntüleyebilirsiniz: info coreutils 'du invocation'
Linux Mint 15 dağıtımındaki du (GNU coreutils) 8.20 için geçerli olan bilgilerdir. Diğer dağıtım ve sürümlerde uygulamalarda farklılıklar olabilir.
Yazı Tarihi: 2013
ANA SAYFA GNU/LINUX Komutlar